–155

دانشکده مهندسي مکانيک پایان نامه دوره کارشناسی ارشد گرایش تبدیل انرژی طراحی و بهینه سازی -ونتیلاسیون و سرمایش- یک لباس محافظ با حل معکوس به روش Adjoint نگارش: هادی شرقی…

–168

دانشكده مهندسي شيمي مدل‌سازي ريفرمر كاتاليستي مونوليتي خودگرمازا براي توليد هيدروژن براي پيل‌هاي سوختي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيک نام دانشجو سيد مصطفي…

–175

دانشکده اقتصاد، مديريت، علوم اجتماعي پايان‌نامه‌ کارشناسي ارشد در رشته‌ جمعيت‌شناسي مطالعه‌ بين‌نسلي عادات غذايي در ميان زنان شهر شيراز توسط نوشين زارعي استاد راهنما دکتر علي‌يار احمدي شهريور ماه…

–180

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده بهداشت پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی عنوان مقایسه تاثیر بسته بندی فیلمهای نانونقره…