–121

فصل 1 مقدمه تحول ستارگان ستارگان، درنواحی چگال میان ستاره ای، از انقباض گرانشی ابرهای گازی و گرد و غباری متولد می شوند. همانطور که ابر میان ستاره‌ای متراکم می‌شود،…

–124

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی تدوین و الویتبندی استراتژیهای ارتقای گردشگری مقصدهای شهری نوظهور مورد مطالعه: شهر بوکان نگارش کالی مامخسروی استاد راهنما…

–128

2120265-35179000 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – صنایع عنوان : توسعه یک مدل بهینه سازی چند هدفه برای…

–133

بسمه تعالی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد پرستاری (گرایش داخلی جراحی) عنوان جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان…

–136

دانشگاه صنعتی شیراز گروه مهندسی صنایع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع حل مسأله زمان بندی جریان کارگاهی به روش ابتکاری با فرض عدم توقف‌…

–137

دانشگاه صنعتی شیراز گروه مهندسی صنایع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری نگارش: وحید ریاحی…

–140

كد رهگيري ثبت پروپوزال: 1124552   کد رهگيري ثبت پايان نامه: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعيگروه آموزشي علوم اجتماعي پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعی-گرایش پژوهش…

–146

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی صنایع زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط بههمراه دوبارهکاری با در نظرگرفتن محدودیت دسترسی به ماشینها…

–148

2259965-72517000 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپيوتر زمانبندی وظایف در سیستمهای تعبیهشده بیدرنگ برداشتگر انرژی با هدف کاهش نرخ خطای سررسید و افزایش کارایی انرژی مصرفی پايان‌نامه کارشناسی ارشد…

–149

962025438150 230695520256500 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسي شیمی گرايش کنترل و طراحی فرآیند عنوان :ساخت کامپوزیت پلی پیرول…