–16

575310273050 2301875-41529000 دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایان‎نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: بازرگانی داخلی عنوان: بررسی اثر مدیریت…

–15

10016361204 2350135-729615 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز دانشکده مدیریت پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرايش: مدیریت بازرگانی-بیمه عنوان: بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک…

–18

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد(M.A) گرایش: بازرگانی بین المللی عنوان: بررسی ارتباط اعتماد و تعهد سازمانی و…

–23

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان کردستان . فصل اول کلیات پژوهش مقدمه : جهان کنونی جهانی پر از تغييرات شتابان است. دگرگونيهای بسياری در…

–22

-5194304749800 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه علوم ارتباطات اجتماعی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) گرایش :روزنامه نگاری عنوان: بررسی…

–21

موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی بین الملل عنوان بررسی تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف…

–20

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رشت) دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت بازرگانی (M.A.) پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی عنوان: بررسی پذیرش بانکداری…

–19

-584201739265 2260524-520577 دانشگاه آزاد اسلامی‌ واحد خلخال پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعي (M.A) گرایش پژوهشگری عنوان: بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین…

–34

249555057150 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده مدیریت و حسابداری گروه آموزشی مدیریت پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی. گرایش بازاریابی بین الملل عنوان: بررسی رابطه…

–33

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد”MA ” رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: بازاریابی عنوان: بررسی جایگاه محصولات شرکت کاسترول در بازار نسبت به رقبا…