دانلود فرمت ورد: پایان نامه «بررسی آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی رفاه اجتماعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه تهران

دانشکده علوم اجتماعی

رساله جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 

عنوان:

«مطالعه آسیب های اقتصادی-اجتماعی اچ آی وی/ایدز بر خانواده های مبتلا به ایدز و واکنشهای آنان»

(مطالعه موردی مرکز بهداشت غرب تهران)

 

استاد راهنما:

دکتر علی اصغر سعیدی

 

استاد مشاور:

دکتر علی شکوری

 

دانشجو:

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكيده

رساله حاضر مطالعه اي كيفي درمورد آسیب هاي اقتصادي-اجتماعي اچ آي وي/ايدز بر خانواده هاي دچار اين آسيب مي باشد كه در آن بر اساس ديدگاههاي نظري و رویکردهای مفهومی موجود درمورد آسیب های اين پديده اجتماعي در سطح خانواده یا خانوار و همچنین واكنش ها و سازوكارهاي مورد بهره گیری جهت مقابله با اين آثار سعي شده اين موضوعات در مورد برخي خانواده هاي دچار اچ آي وي/ايدز در ايران بررسي گردند. هدف اصلی اين رساله مطالعه آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ایدز بر افراد و خانواده هاي مبتلا در ايران می باشد، هرچند برخي موارد مطالعه در مرحله اچ آي وي قرار داشتند. در اين مطالعه کوشش شده با بهره گیری از «مصاحبه هاي عميق» داده هاي كيفي درمورد موضوع مورد بررسي گردآوري گردد. يافته هاي كيفي ما اين موضوع را تاييد مي نمايند كه افراد مبتلا به ايدز متاثر و رنجور از آثار بيماري مي باشند. مصاحبه هاي عميق صورت گرفته با افراد مبتلا به ايدز بطور هماهنگي بدين موضوع تصریح دارند كه در مقايسه با پيامدهاي سوء فيزيكي، تنهايي و انزواي ناشي از بيماري موجب آزار و رنجش افزونتر افراد و خانواده هاي مبتلا مي گردد. اين موضوع بيانگر اينست كه اعضاي اين گروه از خانواده ها در معرض ريسك كاهش فزاينده روابط اجتماعي شان بصورت پايدار مي باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

كليدواژه ها: «ايدز، اچ آي وي، بیماری، ریسک، خانواده هاي مبتلا به اچ آي وي/ايدز، آثار سوء و پيامدها، آسيب، واكنشها و سازوكارهاي مورد بهره گیری خانواده ها»

                           

 

                                                                         فهرست مطالب

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             چكيده

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1          كليات تحقيق                                                                                     1

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقدمه 2

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 طرح و بيان مسئله 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 ضرورت و اهميت انجام مطالعه 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 سئوالات اصلي مطالعه 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 اهداف مطالعه 7

………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….

 1. 6 اچ آي وي/ايدز درايران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 1 افراد و گروههاي در معرض خطر آلودگي بهHIV در ایران 8

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6. 2 آمارهای مربوط به اچ آی وی/ایدز در ایران و جهان                             9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 1 آمار مربوط به موارد شناخته شده اچ آی وی/ایدز بصورت سالانه در ایران  9

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 2 توزيع جغرافيايي اچ آي وي/ايدز در ايران    12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 3 راههای عمده انتقال اچ آی وی در ایران      12

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 2. 4 آمارهای مربوط به اچ آي وي/ايدز در جهان 14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 3 کلینیک های مثلثی                      14

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 4 کلینیک مثلثی مر کز بهداشت غرب تهران(والفجر) 15

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 6. 5 راجع به PLWHA در ایران 16

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. 7NGOs  و تأثیر آن در کنترل اچ آی وی/ایدز و آسیبهای آن                                   17

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2         چارچوب مفهومي و نظري                                                                     20

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 تعریف مفاهیم و متغیرها                                             21

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 اچ آی وی/ایدز، اثرات و ابعاد آن                                                           24

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 سطوح آسیب پذیر در برابر اچ آی وی/ایدز 25

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 1. 4 اچ آی وی/ایدز و اثرات آن بر خانواده 26

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 سه حوزه اصلی اثر ایدز بر خانواده 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تاثیر بر اشتغال و درآمد 28

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 هزینه های مستقیم و غیرمستقیم ایدز 29

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 انحراف 31

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 نظريه برچسب 32

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 انگ اجتماعی 33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 تبعيض                        33

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 سردرگمي                      34

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 13 تغییر نوع روابط اجتماعی 35

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 14 مولفه های موثر بر آسیب پذیری خانواده های درگیر اچ آی وی/اید    36

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15 واکنش در برابر ايدز 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 15. 1 مدل تصمیم گیری اقتصادی خانواده 38

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
 1. 15. 2 پیوندها و حمایتهای اجتماعی 40

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 16 پیشینه پژوهش              41

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17 تجربه ایدز در سایر کشورها                           48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1 جوامع در حال توسعه                                        48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 1 تجربه آفریقا 48

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 2 جنوب و جنوب شرق آسیا 50

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 1. 3 سایر جوامع در حال توسعه 52

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2 جوامع توسعه یافته 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 17. 2. 1 آمریکای شمالی، اروپای غربی و مرکزی 53

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 18 فرضیات مطالعه 56

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3             روش تحقيق                                                                                  57

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 چرايي انتخاب روش كيفي 58

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 روش تحقيق كيفي 59

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 روش های مطالعه «آسیب» 60

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 مسائل روش شناختي 63

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 مطالعه اعتبار در مطالعه 64

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 6 تکنیک جمع آوری داده ها 65

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 7 ملاحظات مورد توجه در انجام مصاحبه ها 67

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 8 جامعه مورد مطالعه 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 9 واحد تحلیل 68

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 10 تعداد موارد مطالعه               69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 11 انتخاب موارد                                 69

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12 کلیات روش کیفی مورد بهره گیری                                            70

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 1 ملاحظات مربوط به نمونه گیری 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 2 مشاهدات و تجارب محقق در انجام پژوهش 71

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 12. 3 تجربیاتی مربوط به مصاحبه با مبتلایان به ایدز 72

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4            ارائه يافته ها (گزارش داده هاي كيفي)                                                    73

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 مقوله بندي 74

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 ویژگیهای زمینه ای، اقتصادی و اجتماعی خانواده های مبتلا به اچ آی وی/ایدز 75

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3 آثار سوء ايدز 81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1 اثر ايدز بر روي اشتغال                                                                          81

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 1 پيامدهاي از دست دادن شغل در بين خانواده هاي مبتلا 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 2 از دست دادن و يا كاهش درآمد 83

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 1. 3 ساير پيامدهاي از دست دادن شغل یا درآمد 85

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2 هزينه درمان (كنترل) ايدز             86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 1هزينه دارو، آزمايش و ويزيت پزشكان         86

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 2. 2هزينه تغذيه در ارتباط با ايدز       88

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 3 هزینه رفت و آمد          89

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4 طرد،بدنامي،تبعيض و محروميت از خدمات نسبت به خانواده هاي دچار ايدز       91

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 1تغييرات رفتاري در ميان اعضاء خانواده و همچنين خانواده گسترده،آشنايان، دوستان 92

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 2طرد       93

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 3انگ و بدنامي            95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 4ايدز و انحراف (آيا ايدز مي تواند بعنوان يك انحراف اجتماعي تلفي گردد؟)       95

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 5تبعيض               98

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 6پنهان کردن موضوع ايدز            105

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 4. 7تاثیر بر روحیه افراد مبتلا              107

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5 اثر ايدز بر كاركرد خانواده                              108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 1ممانعت از تحقق كاركردهاي افراد مبتلا به ايدز در خانواده         108

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 2مشغول ساختن و عدم رسیدگی به امور اعضای خانواده 109

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 5. 3انسجام خانواده 110

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6 اثر بر روابط خانواده                                                                111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 1 کاهش روابط اجتماعی از سوی مبتلا 111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 6. 2 قطع روابط و فعالیت های سابق مبتلا ناشی از ترس از انتقال ايدز          111

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 7 سردرگمي                                                                                      112

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 3. 8 بيوه گي                       115

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4 اطلاعات توصيفي خانواده هاي مورد مطالعه              118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 1 وضعيت معيشتي خانواده هاي مبتلا                     118

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 2 ويژگيهاي زمينه اي خانواده هاي مورد مطالعه 119

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 3 زمان سپري شده از ابتلاي عضو/اعضاء خانواده              120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 4 وضعيت اشتغال در ميان اعضاي خانواده 120

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 5 اطلاعات مربوط به سرپرست خانواده ها         121

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 4. 6 اطلاعات مربوط به منابع درآمدي خانواده هاي اچ آي وي/ايدز        122

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5 واكنشها‏‏ و سازوكارهاي مورد بهره گیری خانواده های اچ آی وی/ایدز در مقابله با ایدز 123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1 طرفداری های اجتماعی از خانواده های اچ آی وی/ایدز                   123

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 1 طرفداری از طریق منابع غیر رسمی           124

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 2 طرفداری از طریق منابع رسمی                      126

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 1. 3 وابستگی رفاهی 128

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 2 استقراض 130

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 3 پس انداز                        132

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 4 سرمايه گذاري                     134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 5 دارائي                      134

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 5. 6 بيمه هاي اجتماعي                                    135

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

جمع بندی                                                                                         136

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5           نتيجه گيري                                                                                   138

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 1 نتيجه گيري                                                         139

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 2 پيشنهادات                                                                           144

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             منابع و مآخذ                                                                                  146

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

             پيوست ها

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوست1- مراکز فعال در زمینه اچ آی وی/ایدز

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Abstract            

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ادامه تکه هایی از متن 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 162

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]