دانلود فرمت ورد: رشته علوم اجتماعی : پایان نامه بررسی هویت قومی وملی کردها

اهداف پژوهش

در پژوهش‌های اجتماعی معمولاً یکی از سه هدف اصلی ” اکتشاف “[1] ، ” تبیین “[2]  و ” توصیف “[3] دنبال می شوند.(  ببی ،‌ 1384:193) هدف این پژوهش نیز مانند بسیاری از مطالعات کیفی توصیف می باشد ، گرچه به همان ترتیب که چنین مطالعاتی به ندرت به هدف‌های توصیفی محدود می گردد‌ ، این پژوهش نیز برآن می باشد تا آن‌جا که روش پژوهش اجازه می‌دهد به تبیین یافته‌های خود دست بزند.

بایستی چگونگی شکل گیری احساس تعلق ملی و قومی را مطالعه کنیم تا بتوانیم عوامل مؤثر بر آن را پیدا کنیم .

 1. اهداف کلی : هویت قومی و ملی را آن‌چنان که هست مورد مطالعه دقیق مردم‌نگارانه قرار دهیم. شاخص‌هایی که این هویت‌ها را شکل می‌دهند و عوامل مؤثر بر آنها را پیدا کنیم. اطلاع رسان‌ها تا چه حد نسبت به قومیت و ملتی که به آن منتسب‌اند احساس تعلق می‌کنند.
 2. اهداف ویژه : الف. مطالعه هویت قومی و ملی و به دنبال آن احساس احتمالی افتخار یا برتری یا قوم‌مداری آنها

ب. مطالعه دقیق شیوه زندگی ٬‌ طرز فکر و عکس‌العمل‌هایشان در موقعیت‌های ویژه و عملکردهایی که در قبال این هویت دارند.

ج. شرایط منطقه‌ای و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی

 1. شرایط کشور در جهان و تأثیر آن بر هویت ملی و قومی .
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از سوی دیگر ارائه‌ی راه حل‌های مناسب برای پیشگیری از بحران‌های قومی که بدون شک ریشه‌ در بحران‌های هویتی دارند را به عنوان یکی از اهداف این کار برگزیده‌ایم را تا  وجه “کاربردی” این پژوهش نیز تأکید شده باشد.

سؤالات پژوهش

 1. آیا کردها به یقین می‌دانند که کیستند ؟
 2. جوانان نمود بر کدام مؤلفه‌های هویتی خود تأکید بیشتری دارند؟
 3. این جوانان چه احساس و طرز تلقی نسبت به قومیت و ملیت خود دارند؟
 4. با در نظر داشتن تعریف عملیاتی که ما با آن هویت قومی و ملی را خواهیم سنجید ، آیا برای آنها هویت ملی با هویت قومی در تناقض می باشد؟
 5. برای جوانان نمود مهاباد دیگری در وهله‌ی اول چه کسی می باشد؟ بقیه‌ي مردم ایران ؟ بقیه‌ي اقوام مانند ترک‌ها ؟ یا شهر همسایه ؟
 6. آنها خود را به خانواده خود،‌ به قوم خود ، به شهر خود، به کشور خود ، به کدام یک متعهد و مسؤول احساس می‌کنند؟
 7. آیا شرایط منطقه تغییرات معنا داری در احساس تعلق ملی یا قومی آنها به وجود آورده می باشد؟
 8. در عراق رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نمود هستند، منطقه‌ی خود مختار شمال به حریم امن کردهای منطقه تبدیل شده می باشد ، آیا جوانان این دستاوردها را از آن همه‌ي اقوام نمود و مانند خودشان می‌دانند؟
 9. شرایط جدید منطقه ، به گونه خاص وضعیت عراق ، بر هم‌گرایی هویت ملی و قومی کردها در ایران تأثیر مثبت یا منفی داشته می باشد ؟
 10. در مورد کشور و قومیت خودشان چه چیزی را دوست ندارند و چه چیزی را  بیش از هر چیز دوست دارند؟
 11. ایدیال تایپ آنها از یک جوان نمود کیست؟
 12. استریوتایپ آنها از دیگری چیست ؟

روش شناسی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

روش این پژوهش همانطور که در عنوان موضوع آمده می باشد مطالعه‌ی موردی می باشد.

در مورد تکنیک‌ها نیز بایستی گفت تکنیک‌هایی که برای گردآوری اطلاعات واقعی در علوم اجتماعی به کار می‌طریقه متعدد و گوناگون‌اند اما شاید رایج‌ترین آن‌ها پیمایش و روش میدانی باشد. اما مطالعه‌ی مسأله‌ی هویت در هر سطح آن ، مطالعه عمیقی خواهد بود که نمی‌توان به سادگی یک مطالعه‌ی کمی پیمایشی از کنار آن گذشت . شناخت هویت قومی و ملی جستجوی عمیقی را می‌طلبد که غیر از با روش‌های ژرفانگر و عمیق کیفی ممکن نخواهد بود. از همین روست که گرچه رهیافت نظری ما در این پژوهش رهیافتی میان رشته‌ای میان بشر ‌شناسی  ، جامعه ‌شناسی و علوم سیاسی خواهد بود اما در حوزه‌ي روش مهمترین رویکرد روشی ما ، روش پژوهش میدانی و روش‌های کیفی مورد بهره گیری در بشر شناسی هستند.

از سوی دیگر از آنجا که ” مسأله‌ي قومی در ایران و حتی در خاورمیانه مسأله‌ای تاریخی می باشد “( احمدی، 1378: 43) مطالعه‌ی اسنادی نیز راهگشای بسیاری  از سؤالاتی می باشد که در جریان تحلیل یافته‌های پژوهش میدانی پیش خواهد آمد. در فصل دوم به صورت کامل در باره‌ی روش‌ها و تکنیک‌های این پژوهش سخن خواهیم گفت .

محدودیت‌های پژوهش

یکی از محدودیت‌های اصلی این پژوهش، محدودیت منابع موجود در زمینه‌ی تئوریک برای دستیابی به ابزار اندازه‌گیری هویت بود . این محدودیت خود نتیجه‌ی گوناگونی مفهوم سازی درمورد‌ی هویت قومی بوده می باشد.(ن.ک. به Phinney,1991.Umana-Taylor et all 2002)‌ زیرا که کارهایی را که در این مورد انجام شده می باشد بیشتر در حوزه‌ي امریکای شمالی و در مورد اقلیت‌های قومی که مهاجر هستند بوده می باشد ،  از همین روست که بسیاری از معیارهای موجود در سنجش هویت قومی  به کار ما نمی‌آید.

[1]  . Exploration

[2]  . Explanation

[3]  . Description

برای دانلود متن کامل پایان نامه مطالعه هویت قومی وملی کردها  کلیک کنید