فرمت ورد: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

با عنوان : مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

موضوع :

مبارزه ­با پولشویی­­ در حقوق ­ایران ­­و بین­ الملل

استاد راهنما :

دکتر علیرضا حسنی

 استاد مشاور :

دکتر علیرضا جهانگیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
1.اظهار مسئله 5
2.پیشینه پژوهش 5
3.سوالات وفرضیه های پژوهش 5
4.سازمان‌دهی پژوهش 6
5.اهداف پژوهش 6
6.نوع وروش پژوهش 6
بخش اول- کلیات
فصل اول- تعریف مفاهیم و تاریخچه 7
گفتار اول- مفاهیم اساسی 7
بند اول- تعریف پول کثیف 7
الف- درحقوق ایران 7
1. معنای لغوی 7
2. معنای اصطلاحی 7
ب- تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی 8
1.معنای لغوی 8
2. معنای اصطلاحی 8
بند دوم- معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران 9
الف- معنای لغوی پول شویی 9
ب- پولشویی در اصطلاح 9
بند سوم-تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل 11
الف- تعریف لغوی 11
ب- تعریف اصطلاحی 13
گفتار دوم- تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی 14
بند اول- تاریخچه وزمینه پولشویی 14
الف- در ایران 15
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه 15
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر 15
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی 17
ب- تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان 19
فصل دوم- فرایند پول‏شویی 21
گفتار اول – عملیات پول‏شویی 21
بند اول- مراحل پول شویی 21
الف- موقعیت‏یابی 21
ب- تغییر وضعیت 22
ج) ادغام و ترکیب 24
گفتار دوم- روش های پولشویی 25
بند اول- روش پولشویی سنتی 25
الف- اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) 25
ب – حساب های وابستگان 26
ج- حسابهای دسته جمعی 26
د- حساب های انتقالی واسط 27
ه- حواله های بانکی وغیره 27
و- ترتیبات وثیقه‌ای وام 27
ز- حساب های غیر فعال 28
ح- شرکت های مجازی(کاغذی) 28
ط- شرکت های بیمه 28
ی – صرافی ها 29
ک‌- تجارت بین الملل 29
ل‌- بازار اوراق بهادار 29
بند دوم- روش های پولشویی الکترونیکی 30
الف‌- بانکداری پیوسته 31
1.افتتاح حساب با بهره گیری از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری 31
2.بهره گیری از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال 32
3.بهره گیری از عاملین پولشویی 33
ب- قمار اینترنتی 33
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید