دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی :ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

با عنوان : ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشکده کشاورزي

پايان نامه کارشناسي ارشد

ارزيابي مقاومت نسبي لاين ها و ارقام مختلف کلزا نسبت به قارچ   (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumعامل بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه

استاد راهنما :

سيد عليرضا دليلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکيده

بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا (Sclerotinia stem rot) با عامل    (Lib.) de Bary Sclerotinia sclerotiorumيكي از بيماري هاي مهم اين گياه محسوب كه سبب كاهش كيفيت و كميت محصول مي گردد. اين بيماري طي سال هاي اخير يكي از مهم ترين بيماري هاي كلزا در مازندران بوده و از اهميت زيادي برخوردار می باشد. به مقصود كاهش خسارت ناشي از بيماري، روش هاي متفاوتي ارائه شده می باشد. بهره گیری از ارقام متحمل روشي مناسب جهت كاهش خسارت ناشي از بيماري محسوب مي گردد. در اين بررسي عكس العمل 11 لاين و رقم كلزا نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه در شرايط گلخانه در قالب طرح كاملاً تصادفي با سه تكرار و در شرايط مزرعه در قالب طرح بلوك كامل تصادفي با چهار تكرار در ايستگاه تحقيقات قراخيل مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از آزمايشات گلخانه اي نشان داد كه ژنوتيپ هاي RGS003، HYOLA401، SARIGOL ، RASOPT و ZAR401 به ترتيب با شاخص بيماري (Disease Index) 77/52، 86/54، 55/55، 11/56 و 11/56 از تحمل بيشتر و ارقام و لاين هاي 19SAR3، RASRG3، RG3401 و RW19با شاخص بيماري 44/69، 66/66، 97/65 و 88/63 از تحمل كمتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند در صورتي كه در آزمايشات مزرعه اي ژنوتيپ هاي RASOPT ، HYOLA401، RGS003، SARIGOL و ZAR401 به ترتيب با مقادير5، 8، 11، 5/11 و 5/11 درصد آلودگي در زمره ژنوتيپ هاي متحمل نسبت به بيماري قرار گرفتند و ارقام و لاين هاي RASRG3، RW19، RG3401 و 19SAR3به ترتيب با 25، 20، 19 و 5/17 از حساسيت بيشتري نسبت به بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه برخوردار بودند

 

       فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده فارسي د
فصل اول 1
مقدمه 2
فرضيه 6
اهداف 6
ضرورت 7
فصل دوم 8
2-1- تاريخچه و پراکنش بيماري 9
2-2- عامل بيماري 11
2-3- طيف ميزباني 16
2-4- مکانيزم ايجاد بيماري 17
2-5- چرخه زندگي 18
2-6- نحوه انتقال آلودگي 20
2-6-1- باد 20
2-6-2- اسکلروت ها 20
2-6-3- تماس گياه آلوده با گياه سالم 20
2-6-4- گرده کلزا و زنبور عسل 20
2-6-5- بذر 20
2-7- روش هاي کنترل پوسيدگي ساقه کلزا 20
2-7-1- کنترل زراعي 20
2-7-1-1- انتخاب تاريخ کاشت 20
2-7-1-2- بهره گیری از بذر عاري از اسکلروت 21
2-7-1-3- غرقاب کردن خاک قبل از کاشت 21
2-7-1-4- شخم عميق 21
2-7-1-5- جمع آوري و سوزاندن بقاياي گياهي بعد از برداشت 21
2-7-1-6- تناوب با گياهان غير ميزبان 21
2-7-1-7- فاصله بيشتر رديف ها وکاهش ميزان 22
2-7-1-8- کوددهي متعادل 22
2-7-2- کنترل شيميايي 22
 فهرست مطالب
 
عنوان صفحه
2-7-3- کنترل بيولوژيک 23
2-7-4- به کارگيري ارقام مقاوم 24
2-8- انواع مقاومت 24
2-8-1- مقاومت حقيقي 24
2-8-2- مقاومت ظاهري 25
2-8-3- مقاومت غير ميزباني 25
2-9- واکنش ارقام مختلف کلزا نسبت به بيماري 26
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید